Cassie_Nallie

11 tekstów – auto­rem jest Cas­sie_Nal­lie.

***

Jes­teś, bądź.
Chcę żebyś zos­tał ze mną
jak najdłużej...
Nie znikaj.
Nie odchodź.
Jeśli to zrobisz
Zniknę i ja
Bez wa­hania obrócę się w nicość... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 kwietnia 2014, 13:15

Dlacze­go w naszym życiu po­jawiają się ludzie, którzy za chwilę Nas zostawiają? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lipca 2013, 23:24

Dlacze­go boimy się po­wie­dzieć ko­muś prawdę o swoich uczu­ciach? Od­po­wie­dzi może być wiele, ale jest jed­na chy­ba naj­bar­dziej bo­les­na - odrzucenie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 czerwca 2013, 23:11

Każdy z nas szu­ka swo­jej dru­giej połówki, jed­ni ją znajdą i są szczęśli­wi, a in­nym po­zos­ta­je nic in­ne­go tyl­ko ból... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 czerwca 2013, 01:57

Zaw­sze w fil­mach są szczęśli­we za­kończe­nia choć by nie wiado­mo jak bar­dzo re­lac­je bo­haterów były by skom­pli­kowa­ne to i tak na końcu są ra­zem bar­dzo szczęśli­wi... Dlacze­go nie może być tak w życiu? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 kwietnia 2013, 08:02

Miłość XXI wieku

W dzi­siej­szych cza­sach miłość można spot­kać wszędzie. W par­ku, w skle­pie, na ba­senie czy w in­terne­cie. Gdy po­jawił się in­ternet wraz z nim pow­stały również różne por­ta­le społecznościowe tj. nasza kla­sa czy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 kwietnia 2013, 18:06

Miłość trwa wieki, a życie jest tyl­ko mrug­nięciem powieki... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 października 2012, 14:43

Melancholia smutku

Me­lan­cho­lia smut­ku ogarnęła mnie,
Nas­tała tak niespodziewanie.
Nie wiem co zro­bię, gdy będę na skraju,
Te­go swo­jego małego raju.
Ciem­ność i sza­rość - Tyl­ko to widzę,
Pochłonęły mnie całą we wszelką niewiedzę.
Te wszys­tkie ko­lory zmieniają się w nicość,
A póżniej w bez­względną zazdrość. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 kwietnia 2012, 19:23

Przemijanie

Myślę o Tobie,
O tym co pi­saliśmy sobie,
Wszys­tko przeminęło,
I już nikt nie przywróci Tego. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lutego 2012, 14:55

Uczucie

Jes­teśmy razem,
Ze sobą nawzajem,
Aby się wspierać
żyć i umierać... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 lutego 2012, 18:47
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność